Ceník a servisní podmínky

Ceník práce a cestovného

  • výjezd + oprava do hodiny  1200,- Kč, v případě že technik stráví s opravou více jak hodinu bude počítána hodinová sazba
  • hodinová sazba  650,- Kč
  • sazba za km 12,- Kč
  • v případě pravidelných servisů možný paušál cestovného - Brno a okolí 400,- Kč
  • aktualizace sw  1200,- Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

Servisní podmínky

I.
Obecná ustanovení

1. Tyto záruční podmínky se použijí na vztahy vzniklé ze smluv uzavřených mezi firmou Jiří Červenka, IČ: 710 179 25, se sídlem  267 54 Praskolesy 24.  a třetí osobou (dále již jen „zákazník“), která není spotřebitelem ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále již jen „občanský zákoník“).

2. Na smluvní vztahy vzniklé ze smluv uzavřených mezi prodávajícím a spotřebitelem se tyto záruční podmínky použijí pouze v rozsahu, ve kterém neodporují donucujícím ustanovením občanského zákoníku a zákona č. 634/2002 Sb., o ochraně spotřebitele.

3. Tyto záruční podmínky se nepoužijí při uplatnění práv z vadného plnění dle občanského zákoníku.

4. Prodávající poskytuje zákazníkovi záruku na zboží způsobem, v rozsahu, s obsahem a za podmínek vyplývajících pro odpovídající záruku z kupní smlouvy, ze záručního listu a ze záručních podmínek.

5. V případě rozporu těchto záručních podmínek s obsahem kupní smlouvy nebo s obsahem — záručního listu, má přednost kupní smlouva nebo záruční list.

6. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží zákazníkem.

7. Není-li v záručním listu ke zboží nebo v kupní smlouvě uvedeno jinak, je záruční doba jednoletá.

8. Zákazník má v rámci práva ze záruky právo na záruční opravu.

9. Záruční opravou se rozumí bezplatné, včasné a řádné odstranění vady zboží tak, aby bylo zboží funkční a bylo jej možné použít k obvyklému účelu.

10. Vadou se rozumí takový rozpor ve stavu zboží s popisem zboží v kupní smlouvě nebo v záručním listu, který podstatným způsobem negativně ovlivňuje funkčnost zboží při použití k jeho obvyklému účelu.

11. Každý výrobek, jenž je prodán zákazníkovi, je v záruční lhůtě garantován jako výrobek bez vad v použitých součástkách i dílenském zpracování definovaném v návodu pro uživatele.

12. V případě odmítnutí opravy stroje ze strany zákazníka, je zákazníkovi fakturován poplatek (náklady spojené s dopravou) v maximální výši 1000,- Kč (bez DPH). Tato částka je hrazena dopravní společnosti, která zajišťuje balení, vyzvednutí a zpětný dovoz stroje. V případě, že zákazník odmítne opravu stroje, je povinen uhradit částku ve výši 700,- Kč (bez DPH), která zahrnuje diagnostiku, zjištění závady, rozebrání a složení stroje.

II.
Uplatnění práva ze záruky a vyřízení reklamace

1. V případě výskytu a projevu vady u zboží v záruční době vzniká zákazníkovi právo ze záruky.

2. Právo ze záruky uplatňuje zákazník u prodávajícího. Pokud je v záručním listu uvedena jiná osoba pro uplatnění práva ze záruky, uplatňuje zákazník právo ze záruky u této osoby. Reklamací se pro účely těchto záručních podmínek rozumí uplatnění práva ze záruky v souladu s tímto odstavcem.

3. Právo ze záruky musí zákazník uplatnit bezodkladné, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy vada vznikla nebo ode dne, kdy se zákazník o vzniku vady dozvěděl nebo dozvědět měl.

4. Pro uplatnění práva ze záruky je třeba prodávajícímu předložit záruční list, doklad o nákupu zboží u prodávajícího a vyplněný reklamační protokol, který je dostupný na webových stránkách prodávajícího. Pokud zákazník některý z výše uvedených dokumentů nepředloží, nelze reklamaci akceptovat.

5. V případě, že není u dodaného zboží záruční list, slouží jako záruční list daňový doklad vystaveny prodávajícím.

6. Při vyplnění reklamačního protokolu je nutné uvést zejména výrobní číslo reklamovaného zboží, číslo daňového dokladu k reklamovanému zboží, popis vady či poškození, způsob jeho vzniku a další údaje dle reklamačního protokolu.

7. Reklamace, vč. odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady.

8. Podmínkou pro uznání uplatněného práva ze záruky je, že:
a) Zboží bylo řádně uvedeno do provozu způsobem vyplývajícím z návodu k používání.
b) Zboží bylo řádně užíváno i udržováno v souladu s návodem k používání.
c) Zboží bylo užíváno jen k obvyklému účelu.
d) Do zboží nebylo neoprávněné nebo neodborně zasahováno.
e) U zboží byly použity doporučené sanitační a čistící prostředky, pokud bylo takové doporučení poskytnuto prodávajícím, uvedeno v záručním listě či v popisu zboží na obalu nebo webových stránkách prodávajícího.
f) Zboží je/bylo pravidelně servisováno, pokud bylo doporučeno výrobcem/prodávajícím, dle povahy zboží.

III.
Výluky z uplatnění práva ze záruky

1. Právo ze záruky zákazníkovi nevzniká zejména v případě:
a) Pokud zákazník neprokáže oprávněnost, platnost a včasnost reklamace (např. vzhledem k rozporu mezi údaji v záručním listu, k chybějícím či neoprávněně pozměněným údajům v záručním listu).
b) Pokud vada vznikne v průběhu přepravy, nesprávnou manipulací či použitím nepřiměřené síly.
c) Pokud vada vznikne v důsledku nesprávného zacházení se zbožím či jeho umístěním či skladováním v nevhodných podmínkách (prostory vlhké, prašné či chemicky nebo jinak nevhodné).
d) Pokud vada vznikla v důsledku opotřebení zboží.
e) Pokud bylo zařízení neodborně nainstalováno, obsluhováno či provozováno v rozporu
s návodem k použití.
f) Pokud vada vznikla v důsledku zásahu vyšší moci či živelné události.
g) Pokud vada vznikla v důsledku znečištění, vystavení zboží ohni, vodě, teplu, pokud vada vznikla v důsledku boučky, statické elektřiny nebo přepětí či výpadu v elektrické síti.
h) Pokud vada vznikla mechanickým způsobem, například zlomením, pádem, nárazem, přetržením, najetím na překážku, úpravou či jiným zásahem neodborné či neautorizované osoby.
i) Pokud vada vznikla na pohyblivých či otočných prvcích, žárovkách nebo těsnění.
j) Vady na vnitřních či vnějších sklech v případě, že zbožím je pec, konvektomat či termické zařízení.
k) Vady vzniklé v důsledku nedoplňování náplní či používání nevhodných či nedoporučených čistících prostředků.

2. Při nesplnění podmínek pro uplatnění práva ze záruky není prodávající povinen provést záruční opravu zboží.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tyto záruční podmínky jsou platné od 7.3.2022

2. Dnem platnosti těchto záručních podmínek se ruší jakékoli předchozí záruční podmínky.